ประชาสัมพันธ์ กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย ก้าวเดินมั่นใจ ไม่ปวดไม่ล้...

#ประชาสัมพันธ์ “กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย ก้าวเดินมั่นใจ ไม่ปวดไม่ล้ม” 20 มกราคม วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ทีม MCATT กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลห้วยแถลง ร่วมกับปลัดอำเภอห้วยแถลง กรมจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหลุ่งประดู่ ผู้นำชุมชน และอสม. ออกเยี่ยมผู้ประสบภัยสงครามที่เดินทางมาจากประเทศอิสราเอล ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นคราชสีมา เพื่อประเมินผลกระทบทางจิตใจ เสริมพลังให้กำลังใจผู้ป่วยและครอบครัว และแนวทางในการช่วยเหลืออื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่  21 พฤศจิกายน  2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยแถลง ร่วมกับโรงพยาบาลห้วยแถลงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดอบจ.อำเภอห้วยแถลง ได้ออกเก็บตัวอย่างอาหารสดและอาหารแปรรูป สถานที่เก็บมีตลาดสดเทศบาลตำบลห้วยแถลง ตลาดนัดหน้าสถานีรถไฟห้วยแถลง และห้างสรรพสินค้าในเขตพื้นที่ เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2567

โรงเรียนเบาหวานห้วยแถลง

โรงเรียนเบาหวานห้วยแถลง  ศึกษาแลกเปลี่ยน การดำเนินงานโรงเนียนเบาหวาน  อำเภอสูงเนิน ปัจจุบัน โรงเรียนเบาหวานห้วยแถลง ผู้ป่วยโรคเบาหวานสงบ สามารถหยุดยาเบาหวาน ได้ 4 ราย

คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลห้วยแถลง

คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลห้วยแถลง เปิดให้บริการทุกวันพุธ   เพื่อป้องกัน และชะลอโรคของผู้สูงอายุ  เช่น หกล้มจนกระดูกหัก  ขาดสารอาหาร สมองเสื่อม  กล้ามเนื้อฝ่อ  มีบริการวัคซีนป้องกันโรคปอดติดเชื้อ ไข้หวัดใหญ่

กิจกรรม Big cleaning day

วันที่ 6 ตุลาคม2565 เวลา 13.00น.  ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยแถลงร่วมกับ เทศบาลตำบลฯ , อสม.เขตเทศบาลฯ , คณะเจ้าหน้าที่รพ . ห้วยแถลง , และกลุ่มจิตอาสา จัดกิจกรรม Big cleaning day เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม การทำความสะอาด ขุดคลองระบายน้ำเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย กิจกรรม 5 ส. ภายในโรงพยาบาลห้วยแถลง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาฯ

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 (4 ห้าม 3 ต้อง)